Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση πινακίδων
Η κατάθεση των πινακίδων γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  Μαζί σας θα πρέπει να έχετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

♦ Την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
♦ Τις πινακίδες κυκλοφορίας
♦ Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) από την οποία να προκύπτει ότι έχει δηλωθεί η ιδιοκτησία του ΙΧ και στην εφορία. Καλό είναι να έχετε μαζί και ένα αντίγραφο του εκκαθαριστικού στο οποίο επίσης φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
♦ Aντίγραφο του εντύπου Ε9. Για να θέσετε το ΙΧ σας σε ακινησία, πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε ιδιόκτητη ή μισθωμένη θέση στάθμευσης στην οποία και θα αφήσετε το όχημα. Αν το δικό σας Ε9 δεν περιλαμβάνει θέση στάθμευσης, θα πρέπει να προσκομίσετε μισθωτήριο συμβόλαιο για μια θέση πάρκινγκ. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομίσει\υε μια βεβαίωση ότι σας έχει παραχωρηθεί μια θέση στάθμευσης από κάποιο συγγενικό ή άλλο πρόσωπο.
♦ Το αποδεικτικό ότι έχουν πληρωθεί τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς.

Η κατάθεση των πινακίδων σημαίνει ότι το Ι.Χ. αδρανοποιείται και οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας παραμένουν στην εφορία για διάστημα ενός χρόνου. Για αυτό το διάστημα το Ι.Χ. δεν μπορεί να κινηθεί και κατά συνέπεια δεν πληρώνονται τέλη κυκλοφορίας για αυτό.

Στην εφορία, θα συμπληρώσετε μια αίτηση με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Επώνυμο ή επωνυμία
2. Όνομα
3. Ονομα πατέρα
4. Επάγγελμα
5. ΑΦΜ
6. Διεύθυνση κατοικίας
7. Αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου
8. Είδος και χρήση (ΙΧ, επαγγελματικό κλπ)
9. Τόπος ακινησίας
10. Περιφέρεια αστυνομικού τμήματος
11. Ημερομηνία έναρξης ακινησίας
12. Λόγοι που προκάλεσαν την ακινησία

Μαζί με την αίτηση, πρέπει να καταθέσετε τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας. Οι πινακίδες, παραμένουν στην εφορία για χρονικό διάστημα 12 μηνών ενώ μετά από αυτό το χρονικό όριο καταστρέφονται.

Η προθεσμία που έχουν στη διάθεση τους οι ιδιοκτήτες για την κατάθεση των πινακίδων εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, καθώς αυτή είναι η προθεσμία για την πληρωμή των τελών της επόμενης χρονιάς. Αν παρέλθει αυτή η ημερομηνία ουσιαστικά θα είστε υποχρεωμένος να πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας και για την  επόμενη χρονιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
Στις περισσότερες εφορίες, αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο που θα φυλάσσεται το όχημα. Δεν ζητείται ούτε Ε1, ούτε Ε9. Το αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, προκύπτει από το on-line σύστημα που έχει μπροστά του ο υπάλληλος. Όσο για την καταστροφή των πινακίδων μετά το 12μηνο, σιωπηρά έχει παραταθεί επ' αόριστο.

http://ubuntuone.com/31c0YTFCBqOcR3W84pajWZ

http://ubuntuone.com/1hC52NHp1fQd8pKyPF2teD

http://ubuntuone.com/389R5bNo60vGlI3QP6G9eQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου