Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Νέα αντλιοστάσια µε επιδότηση από Πρόγραµµα

Χρήµα από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2104-2020 θα τρέξει στους Γενικούς και Τοπικούς Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ), οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν, για ένα ευρύ πλέγµα δράσεων ανανέωσης των δικτύων, εξοπλισµού, αλλά και επιπλέον έργων για εξοικονόµηση του υδάτινου πλούτου της χώρας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Agrenda.

Μεταξύ των δράσεων, για τις οποίες µπορούν να τύχουν ενίσχυσης οι οργανισµοί που χειµάζονται από οικονοµικά προβλήµατα και σε πολλές περιπτώσεις απειλούνται από την ∆ΕΗ, µε διακοπή παροχής ρεύµατος, γεγονός, που καθιστά κυριολεκτικά στον «αέρα» µια ακόµη αρδευτική περίοδο περιλαµβάνεται ο εκσυγχρονισµός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης. Επίσης, των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδοµών και επιπλέον η ανακαίνιση και αντικατάσταση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού που διαθέτουν.
Εκτός αυτών, όπως προκύπτει από σχετική απάντηση του υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου στη βουλή, που φέρνει στο φως η Agrenda, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φιλοδοξούν πως η εξοικονόµηση αρδευτικού νερού θα επιδιωχθεί µέσω έργων:
  •  ταµίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων,
  •  τεχνητού εµπλουτισµού και
  • χρήσης ανακυκλούµενου νερού.
Παράλληλα, µε την απάντησή του ο υπουργός άνοιξε παράθυρο σε δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από προγράµµατα για συγκεκριµένες δράσεις των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, για τις οποίες επί λέξει αναφέρει πως «µπορούν να εξεταστούν κατά περίπτωση». Ωστόσο, απέκλεισε κάθε ενδεχόµενο τακτικής χρηµατοδότησής τους µε πόρους του δηµοσίου, καθώς όπως ξέκοψε «η λειτουργία των οργανισµών εγγείων βελτιώσεων βασίζεται στις ανταποδοτικές εισφορές των µελών τους».Μεταξύ άλλων, στην απάντηση Αποστόλου αναφέρονται:
Όσον αφορά στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020, επισηµαίνεται ότι µία από τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγρο-διατροφικού συστήµατος και η ενίσχυση της αξίας αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων. Η εν λόγω προτεραιότητα προσεγγίζεται, µεταξύ των άλλων, µέσα από την ενθάρρυνση, αφενός ιδιωτικών επενδύσεων, µε στόχο τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την καθετοποίηση της παραγωγής τους σε προϊόντα µε συγκριτικό πλεονέκτηµα και αφετέρου, βασικών δηµόσιων υποδοµών, όπως η εξασφάλιση προσβασιµότητας, η εξοικονόµηση και αξιοποίηση των υδατικών τους πόρων κ.λπ.
Όσον αφορά στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού για άρδευση, καθώς και στην εξοικονόµηση αυτού, η οποία και αποτελεί βασικό όρο αλλά και προϋπόθεση για την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, επιδιώκεται να επιτευχθεί µέσω της υλοποίησης του Υπο-µέτρου 4.3.1: «Υποδοµές εγγείων βελτιώσεων».
Στο πλαίσιο του Υπο-µέτρου 4.3.1 ενισχύεται η υλοποίηση τεχνικών έργων και συνοδευτικών µελετών, όπως :
•ο εκσυγχρονισµός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης, καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδοµών
•η ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.
Πλέον των ανωτέρω, σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νέο εγκεκριµένο πρόγραµµα, έχει τεθεί από την Ε.Ε. ως προϋπόθεση έναρξης του εν λόγω Υπο-µέτρου, η εκπλήρωση της, εκ των προτέρων, αιρεσιµότητας της χώρας για την τιµολόγηση του αρδευτικού νερού, η οποία αναµένεται µετά το τέλος Σεπτεµβρίου του 2016, καθώς και η ολοκλήρωση αναθεώρησης των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών, προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή αξιοποίηση κοινοτικών πόρων που διατίθενται στο πρόγραµµα για το Υπο-µέτρο 4.3.1, αλλά και να αποφευχθούν τυχόν καταλογισµοί από την Ε.Ε. στην χώρα.
http://www.agronews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου