Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012


ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ​ΩΝ ΔΕΗ ΚΑΤΑ ΔΣ ΤΑΥΤΕΚΩ‏Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. του σωματείου μας ξεκίνησε, στέλνοντας το παρακάτω εξώδικο, διαδικασία αναζήτησης τυχόν ΑΣΤΙΚΩΝ και ΠΟΙΝΙΚΩΝ ευθυνών από το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, των αρμοδίων οργάνων του ΚΑΠ – ΔΕΗ και την προσφυγή στη δικαιοσύνη για τους Λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό.
Προς Κάθε Αρμόδιο Δικαστήριο και Κάθε 'Άλλη Αρχή
Εξώδικη Πρόσκληση- Δήλωση με Διαμαρτυρία και Επιφύλαξη
Του συνδικαλιστικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ» (αριθμός απόφ. 12/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, και αριθμός εγγραφής στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Κοζάνης 4077/10-2-2012),  που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα, οδός Γ. Τομέας 5β.-
ΚΑΤΑ

Του  Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία  Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας  (ΤΑΥΤΕΚΩ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων 54, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
Ι)- Είμαστε συνδικαλιστικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ» (αριθμός απόφ 12/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, και αριθμός εγγραφής στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Κοζάνης 4077/10-2-2012),  που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα, οδός Γ. Τομέας 5β.
Η πλειοψηφία των μελών μας, είναι συνταξιούχοι της ΔΕΗ και έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τις 1-1-2010.
Αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1-4-2010 δεν έχουν λάβει το εφ'άπαξ βοηθήμα  που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή του εφ’άπαξ βοηθήματος στους συνταξιούχους της ΔΕΗ, η οποία δεν δικαιολογείται, αν λάβει κανείς υπ’όψιν τα στοιχεία των προυπολογισμών του ΤΑΥΤΕΚΩ, τα οποία αφορούν τον ΚΑΠ - ΔΕΗ του έτους 2010,2011 και 2012.
Ειδικότερα:
α)- Για το έτος 2010.
- Εγγράφηκε στον προϋπολογισμό  του ΚΑΠ – ΔΕΗ  για το έτος 2010, ποσό 120.018.069 ευρώ, για καταβολή του εφ’άπαξ βοηθήματος.
- Καταβλήθηκε για εφ’ άπαξ βοηθήματα  ποσό 107.682.754,15 ευρώ.
- Εμεινε ποσό 12.335.314,85 ευρώ που δεν καταβλήθηκε.
β)- Για το έτος 2011.
- Εγγράφηκε στον προϋπολογισμό  του ΚΑΠ – ΔΕΗ  για το έτος 2011, ποσό 45.026.959 ευρώ, για καταβολή του εφ’άπαξ βοηθήματος.
- Καταβλήθηκε για εφ’ άπαξ βοηθήματα  ποσό 10.234.104,97 ευρώ.
- Εμεινε ποσό 34.792.854,03  ευρώ που δεν καταβλήθηκε.
γ)- Για το έτος 2012.
- Εγγράφηκε στον προϋπολογισμό  του ΚΑΠ – ΔΕΗ  για το έτος 2012, ποσό 57.672.930 ευρώ, για καταβολή του εφ’άπαξ βοηθήματος.
- Καταβλήθηκε μέχρι 29-8-2012 για εφ’ άπαξ βοηθήματα  ποσό 15.629.138,34 ευρώ.
- Εμεινε ποσό 42.043.791,66  ευρώ που δεν καταβλήθηκε μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Ασφάλισης, Συντάξεων και Πρόνοιας κας Ζαχ Χαμογεωργάκη και της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Αικ. Δροσάτου  προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΥΤΕΚΩ (αριθμός πρωτ. 6427/16-5-2012), από το ποσό των 57.672.930 ευρώ που χορηγήθηκε στον ΚΑΠ- ΔΕΗ για καταβολή εφ’άπαξ βοηθημάτων για το έτος 2012, η πίστωση στον ΚΑΕ των εφ’άπαξ βοηθημάτων  διαμορφώθηκε στο ποσό των  41.672.930 ευρώ  για το έτος 2012  και στο ποσό αυτό προστέθηκε ποσό ύψους 16.000.000  ευρώ που αφορά στο ταμειακό υπόλοιπο  που παρουσίασε ο ΚΑΠ – ΔΕΗ  στις 31-12-2011.
ΙΙ)- Σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε εγγράφως άμεσα, για τα παρακάτω:
α)- Γιατί για το έτος 2010, ενώ υπήρχαν συνταξιούχοι  που ανέμεναν να πληρωθούν το εφ’άπαξ βοήθημα και μπορούσαν να πληρωθούν, οι αρμόδιες υπηρεσίες  του ΚΑΠ- ΔΕΗ, δεν προέβησαν στις νόμιμες ενέργειες  και δεν κατέβαλαν για εφ’άπαξ βοήθημα το παραπάνω ποσό των 12.335.314,85 ευρώ;
Τι απέγινε τελικά το ποσό των 12.335.314,85 ευρώ; Μεταφέρθηκε σε επόμενο προϋπολογισμό ή απωλέσθηκε;
β)- β1)- Γιατί για το έτος 2011, ενώ υπήρχαν συνταξιούχοι  που ανέμεναν να πληρωθούν το εφ’άπαξ βοήθημα και μπορούσαν να πληρωθούν, οι αρμόδιες υπηρεσίες  του ΚΑΠ- ΔΕΗ, δεν προέβησαν στις νόμιμες ενέργειες  και δεν κατέβαλαν για εφ’άπαξ βοήθημα το παραπάνω ποσό των 34.792.854,03  ευρώ;
β2)- Γιατί από το ποσό των 34.792.854,03  ευρώ που έμεινε ταμειακό υπόλοιπο  στις 31-12-2011, μεταφέρθηκε σαν ταμειακό υπόλοιπο στον προϋπολογισμό του έτους 2012, μόνο το ποσό των 16.000.000  ευρώ; Τι έγιναν τα υπόλοιπα 18.792.854,03 ευρώ που περίσσεψαν από το έτος 2011; Μεταφέρθηκε σε επόμενο προϋπολογισμό ή απωλέσθηκε;
γ)- Γιατί , ενώ για το έτος 2012 υπάρχουν 42.043.791,66  ευρώ, οι αρμόδιες υπηρεσίες  του ΚΑΠ- ΔΕΗ, δεν προβαίνουν  στις νόμιμες ενέργειες  και δεν καταβάλουν  το  εφ’άπαξ βοήθημα στους συνταξιούχους που αναμένουν την καταβολή του από τον Απρίλιο του έτους 2010 και γιατί μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2012 ήτοι για οκτώ μήνες καταβλήθηκε μόνον ποσό 15.629.138,34 ευρώ, ενώ μένει αδιάθετο το μεγαλύτερο μέρος που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του 2012;
δ)- Το ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ, έχει διεξάγει έρευνα για την παραπάνω καθυστέρηση καταβολής του εφ’άπαξ βοηθήματος, την μη υλοποίηση του προϋπολογισμού και την απώλεια  των ποσών που δεν καταβλήθηκαν;
ε)- Ποιο χρηματικό ποσό παίρνει ο ΚΑΠ- ΔΕΗ κάθε μήνα με βάση τον ως άνω προύπολογισμό και ποιο  ποσό από  το συνολικό ποσό πρέπει να διατίθεται για καταβολή εφ’άπαξ βοηθημάτων;
στ)- Είναι υποχρεωτική η τήρηση του προϋπολογισμού του ΚΑΠ – ΔΕΗ;
στ1)- Εχουν επιβληθεί  διοικητικές κυρώσεις σε υπαλλήλους ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο, που τυχόν ευθύνονται  για την παραπάνω μη καταβολή του εφ’άπαξ βοηθήματος και την απώλεια των ποσών που δεν καταβλήθηκαν  στο έτος στο οποίο είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, και έχουν διερευνηθεί  τυχόν ποινικές ευθύνες τους;
Τα παραπάνω στοιχεία, θα τα χρησιμοποιήσουμε για νόμιμες ενέργειές μας, που αφούν την τυχόν πειθαρχική ευθύνη κάθε αρμόδιου, καθ’ως και την τυχόν αστική και ποινική τους ευθύνη.
Με  τη ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων   μου, αρμόδιος δικαστικός  επιμελητής  παραγγέλεται να επιδώσει νόμιμα  την παρούσα  προς τον  Πρόεδρο του ΔΣ του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας  (ΤΑΥΤΕΚΩ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων 54, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς  την ολόκληρη στην έκθεση  επιδόσεως που θα συντάξει.
Πτολεμαϊδα 30 Αυγούστου   2012
ΤΟ ΔΣ
1)- ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ       ………………………………
2)- ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ      ………………………………
3)- ΤΣΙΠΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ                     ………………………………
4)- ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ                   ………..……………………
5)- ΠΥΡΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ                     …………..…………………
6)- ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ      …………….………………
7)- ΣΑΚΚΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ      …………….………………


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ.Ε.Η.
Αρ. εγγρ. Πρωτ. Κοζάνης 12/31-1-2012
Γ’ ΤΟΜΕΑΣ 5 Β΄ - 50200  – τηλ. :6972423013
Web site: http://ssdeh.freezoy.com
Διαβάστηκε: 369 φορές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου